ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

193

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

115

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

2

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

39

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

188

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

191

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

62

ตาราง

1,821

ห้องเรียน
-30
ตาราง

24,376

นักเรียน
-459
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,883

-110
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

16,264

-218
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

3,229

-131
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,922

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
1,859
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2565

ตาราง

1,922

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ126 /65%
ปฐมวัย - ม.ต้น62 /32%
ประถมฯ3 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 115 /60%
ขนาดกลาง 76 /39%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 115 /60%
ขนาดที่ 2 46 /24%
ขนาดที่ 3 24 /12%
ขนาดที่ 4 4 /2%
ขนาดที่ 5 4 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
193 โรงเรียน

6 อำเภอ
กุมภวาปี

70 โรงเรียน

ตาราง
โนนสะอาด

30 โรงเรียน

ตาราง
ศรีธาตุ

32 โรงเรียน

ตาราง
วังสามหมอ

29 โรงเรียน

ตาราง
หนองแสง

16 โรงเรียน

ตาราง
ประจักษ์ศิลปาคม

16 โรงเรียน

ตาราง

24 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายแชแล

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเวียงคำ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองหว้า

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเชียงแหว

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพันดอน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายนาม่วง

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจาน

8 โรงเรียน

ตาราง
ถนนอุ่มจาน ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version.